Usprawnienia w tworzeniu dokumentacji technicznej

Modelowanie to tylko jeden z procesów w projektowaniu. Istnieje przecież potrzeba prezentacji elementów składowych projektu. Wiele z funkcji dotyczących pracy z dokumentacją zostało udoskonalonych. Przekonstruowano interfejs wprowadzania oznaczeń, w którym wprowadzono obsługę RichText. Poprawiono obsługę formatu DWG. Łatwiej jest teraz w sposób dokładny i przejrzysty pokazać „co i jak” w danym projekcie.

Wymiarowanie i oznaczenia

Wyświetlanie informacji w rzutach i na arkuszach następuje teraz szybciej i wygląda dużo lepiej:

Style oznaczeń

Pozwalają na kontrolę i szybkie zmiany wyglądu funkcji wymiarujących, strzałek i tekstu. Możliwe to jest poprzez zmianę właściwości stylu wymiarowania, który przyporządkowany jest każdemu obiektowi, który zawiera adnotację.

Rich Text

Technika ta pozwala na używanie wielu różnych czcionek, pogrubienia, pochylenia oraz podkreślenia w pojedynczym bloku tekstowym.

documentation_v6_richtext

Pola

Pozwalają wyświetlić takie dane, jak na przykład pole powierzchni danego obszaru jako adnotację w dokumentacji.

Tolerancja w oznaczeniach

Opcje tolerancji to teraz: plus i minus, symetria i odchylenie:

documentation-v6-tolerances

Dodatkowa kontrola

Style oznaczeń dla danego obiektu da się teraz nadpisywać.

Zmiana położenia oznaczeń

Bloki tekstowe mogą ustawiać się teraz przodem do użytkownika, aby zawsze były czytelne:

documentation-v6-orient-toward-reader

Ułamki w tekście jednowierszowym

Każda forma oznaczeń w programie wspiera teraz tego typu adnotacje:

documentation_v6_stackedfractions

Edycja

Edycja oznaczeń możliwa jest teraz poprzez podwójne kliknięcie na nich myszką.

Nowe możliwości podczas tworzenia lub edycji tekstu

Kontrola zawijania tekstu w edytorze.
Określanie kąta obrotu podczas tworzenia.
Rozdzielenie skalowania między przestrzenią modelu a przestrzenią arkusza dokumentacji.
Unifikacja sposobu pracy poleceń Text i TextObject
Symbole matematyczne, np.. ułamki jednowierszowe obsługiwane są w każdym miejscu, gdzie używany jest obiekt tekstowy .
Wprowadzenie zaawansowanych funkcji edycji tekstu, np.. wybór wielkości pierwszej litery w słowie.

Wymiarowanie

Historia nagrywania poleceń jest domyślnie aktywna dla obiektów wymiarujących, dzięki czemu aktualizują się one przy zmianach.
Wymiarowanie wielokrotne / łańcuchowe.
Wymiarowanie od bazy.
Nowy sposób umieszczania wymiaru kątowego: strzałki wewnątrz, na zewnątrz lub w sposób automatyczny.
Nowy sposób umieszczania tekstu w wymiarze kątowym: wewnątrz, do prawej, do lewej lub sposób automatyczny.

Belki informacyjna

Możliwość ustawienia czcionki i wysokości tesktu.
Tekst pomocniczy: dodatkowe informacje, które nie będą wyświetlane w belce.

Odnośniki

Dodano więcej opcji kontroli struktury odnośnika: grubość grota, dodanie punktu załamania, krzywizna na odnośniku.

documentation_v6_leader_splines

Kreskowanie

Granica kreskowania może być wybierana jako kliknięcie wewnątrz bloku.

Oznaczanie środków

Wymiar środka może być umieszczany wewnątrz okręgów i łuków:

documentation_v6_centermark

Umieszczanie obrazków

Uproszczono proces umieszczania obiektów obrazkowych w rzutniach.

Warstwy

Nowe opcje włączania / wyłączania warstw tylko w danych rzutach dokumentacji
Warstwa może być włączona w przestrzeni modelu, a wyłączona w dokumentacji
Widoczność rzutu pamiętana jest również dla linkowanych bloków
Kontrola widoczność warstw w danej rzutni.

Import / eksport

DWG: Nowe możliwości oznaczeń oraz ich style wprowadzają możliwości odczytu znacznie większej ilości informacji z pliku DWG z zachowaniem formatowania.
DWG: Uproszczony eksport linii i polinii.
DWG: Możliwość odczytu plików w formacie AutoCAD 2015.
Drukowanie wielostronicowych plików PDF.
API przy zapisie do PDF.
SVG pozwala na eksport do formatu Scalable Vector Graphics.

Make2D

Polecenie to zostało całkowicie przepisane od początku, dzięki czemu osiągnąć można lepsze rezultaty szybciej i za pomocą większej ilości opcji.

make2D_v6_banner-1

ViewCaptureToClipboard/File

ViewCaptureToFile i ViewCaptureToClipboard wyposażono w wygodne okienka dialogowe.

Bloki

System zamiany bloków został kompletnie przeprojektowany i daje o wiele bardziej przewidywalne rezultaty, włącznie z unikaniem konfliktów nazw.