rhinoweb400

Usprawnienia w Rhino 6

W Rhino 6 poprawiono dużą ilość błędów, usunięto również rozbieżności w działaniu poszczególnych poleceń. Szereg działań zostało skonsolidowanych a wybrane funkcje uległy unifikacji.

ViewCaptureTo
Polecenia przechwytywania stanu rzutni ViewCaptureToFile i ViewCaptureToClipboard wyposażono we własne okienka dialogowe.

OneView
OneView automatycznie ustawia płaszczyznę konstrukcyjną do aktywnej rzutni, co jest niezwykle wygodne przy modelowaniu za pomocą jednej tylko rzutni.

Picture
Polecenie Picture command zastępuje BackgroundBitmap & PictureFrame i posiada własny, unikalny i uproszczony typ materiału.

Linie pomocnicze
Polecenie AddGuide pozwalają na utworzenie nieskończonych linii, które mogą być używane jako tymczasowa referencja podczas kreślenia. Polecenie RemoveGuide je usuwa.

refinements_v6_guides

Mesh NGons
Mesh NGons: Siatki mesh mogą teraz posiadać w sobie takie elementy składowe jak: trójkąty, czworokąty, n-gony (wielokąty o ilości ścianek większej niż cztery).
N-gony są obsługiwane przez wiele rodzin funkcji, np. Import / eksport do formatów je wspierających( np. .obj, .skp,):

refinements_v6_ngons

MeshFromLines
Polecenie potrafi wygenerować siatkę mesh z siatki krzywych szkieletowych.

refinements_v6_meshfromlines

Obsługa wyskokich DPI
Przy wysokich rozdzielczościach i dużych gęstościach upakowania pikseli na ekranie efekty generowane przez Rhino 6 wyglądają o wiele lepiej.

refinements_v6_highdpi

AMF File I/O
AMF file format Dodano obsługę formatu, który używany jest w nowoczesnych systemach druku 3d.

refinements_v6_amf

Distribute
Distribute Dystrybuja obiektów to nowe polecenie, które powiela obiekty w określonych odstępach, niezależnie od ich skali, czy położenia.

refinements_v6_distribute

Command Line Math
Dodano możliwość wprowadzania działań matematycznych bezpośrednio w wierszu poleceń.

Add Data to Objects
Użytkownik może teraz wprowadzać dodatkowe informacje, np. ciąg tekstu jako właściwości każdego obiektu.

Drag Strength
Dzięki tej funkcji możemy decydować o sile przeciągnięć myszką np. punktów kontrolnych, która ma na celu osiągnięcie bardzo subtelnych modyfikacji ich położenia

Gumball Extrude
Wytłaczanie geometrii da się obecnie realizować za pomocą kolorowego manipulatora transformacji

włącznie z wytłaczaniem w obie strony

MatchSrf History
Polecenie dopasowania ciągłości geometrycznej powierzchni między sobą działa obecnie z aktywnym nagrywaniem historii poleceń.

BlendSrf History
Polecenie płynnego łączenia powierzchni z zachowaniem wybranej ciągłości geometrycznej między łączonymi powierzchniami działa obecnie z aktywnym nagrywaniem historii poleceń.

Łatwiejsze w użyciu polecenie wydłużanie powierzchni
ExtendSrf jest teraz o wiele prościej używać – wystarczy kliknąć na krawędź powierzchni do wydłużenia i przeciągnąć ją na określoną odległość.
Dodano również opcję łączenia (Merge), dzięki której wydłużenie, czy skrócenie powierzchni będzie stanowić oddzielną powierzchnię.

FlowAlongSrf
Opływanie względem powierzchni posiada obecnie opcję Zachowania Kierunku Normalnych (ConstrainNormal), dzięki której zostaje zachowana całościowa struktura obiektu, który deformuje się względem innego.

Zaznacz Sub-Curves
Podobiekty krzywej złożonej w postaci krzywych podrzędnych są teraz dostępne jako filtr selekcji. Dokonujemy tego za pomocą wciśnięcia klawiszy Ctrl+Shift lub za pomocą nowego filtra!

Edycja zaokrąglonych krawędzi
Promienie zaokrągleń krawędzi, które zostały utworzone przez polecenie FilletEdge są teraz w pełni modyfikowalne.

Samo polecenie zostało również poprawione i działa lepiej, szczególnie na wierzchołkach i krawędziach schodzących się z wielu kierunków

Offset wielu obiektów
Use OffsetMultiple to perform the same offset on many selected objects. Nowe polecenie OffsetMultiple potrafi odsuwać na daną odległość wiele obiektów naraz.

refinements_v6_offsetmultiple

Isolate

Polecenie Isolate zastępuje polecenie InvertHide. Pozwala to na skupienie pracy tylko na danej części dużego projektu.

I wiele więcej
ReduceMesh: daje teraz więcej możliwości w zakresie redukcji siatki źródłowej.
Historia nagrywania poleceń działa teraz z:
BlendSrf
Bounce
ChamferSrf
ExtractIsocurve
FilletSrf
InterpCrvOnSrf
MatchSrf
MoveExtractedIsocurve
VariableBlendSrfVariableChamferSrf
VariableFilletSrf
Operacje logiczne działają pewniej na nachodzących się na siebie na wspólnej płaszczyźnie ściankach.
Import formatu STEP został przepisany od nowa, o wiele lepiej wspiera teraz powierzchnie złożone.
Polecenie RemoveAllNakedMicroEdges oczyszcza model z miko krawędzi, które nie są połączone z innymi, dzięki czemu automatycznie zyskujemy na jakości modelu.